[x] zavřít
0
0 Kč
?
nepřihlášen
zavřít

Košík


Košík je úplně prázdný :-(
zavřít

Přihlášení zákazníka
Zapamatovat na tomto zařízení


Kategorie zboží Chemie - bazény, wellness
Chlorpure 20l (24 kg)
Chlorová desinfekce na bázi chlornanu sodného.
DOPORUČUJEME
ZAJÍMAVÁ CENA
838 Kč
Skladem
Další fotografie

Připojené soubory
Chlorpure 20l (24 kg)
Chlorová desinfekce na bázi chlornanu sodného.
Výrobce: Aseko
Kód zboží: 12075
Chlorová desinfekce na bázi chlornanu sodného 10%. Vhodná pro desinfekci vody ve všech typech bazénů. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním.

Chlorová dezinfekce na bázi chlornanu sodného 10%. 
Vhodná pro dezinfekci vody ve všech typech bazénů. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním. Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 – 7,2. Při vyším pH se účinnost snižuje. Přípravek je určen pro dezinfekci bazénové vody zejména při použití automatických dávkovačů ASIN Aqua. Jeho pravidelné dávkování zvyšuje pH, které je nutné pravidelně korigovat na potřebnou úroveň cca pH = 7. Jednorázová dezinfekční dávka je 5 – 10 ml na m3 vody kterou lze aplikovat manuálně přímo do vody bazénu, do přelivného žlábku nebo vyrovnávací nádrže při zapnuté cirkulaci. 

UPOZORNĚNÍ:
nesmí přijít do přímého styku s jinými přípravky. POZOR! Přímým stykem přípravku s folií bazénu (nebo jiným povrchem) může dojít k odbarvení nebo jinému poškození.

Nastavení automatických dávkovačů ASIN Aqua
Pro ASIN Aqua a ASIN Aqua PROFI nastavte požadovanou koncentraci volného chloru ve vodě mezi 0,3 – 1,0 mg/l podle teploty a zatížení bazénu. Pro ASIN Aqua REDOX nastavte požadovanou úroveň Redox – potenciálu v rozmezí 600 až 770 mV. Hodinovou dávku nastavte v rozmezí 2 – 5 ml na m3. Dávkovače musí pracovat jen, když je cirkulace bazénové vody v chodu. Vždy je nutná stálá kontrola vody a měření obsahu volného a vázaného chloru ve vodě. Pro bazény platí: koncentrace volného chloru při odtoku vody do filtrace musí být minimálně 0,3 mg/l. Přípravek zvyšuje pH, proto je při jeho používání nutná pravidelná kontrola a úprava pH. Pozor přípravek podléhá stárnutí, při kterém se snižuje množství volného chloru a tím i účinek přípravku.

 

NEBEZPEČÍ: 

Obsahuje chlornan sodný a hydroxid sodný.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. 

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

 

Název a koncentrace účinné látky: 

Chlornan sodný <250 g/kg. Obsah aktivního chlóru min. 10%.

Forma přípravku: Tekutá chlorová dezinfekce

Účel použití: Dezinfekce bazénové vody.

Použití: Chlorová dezinfekce na bázi chlornanu sodného 10%. Vhodná pro dezinfekci vody ve všech typech bazénů. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním. Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 - 7,2. Při vyším pH se účinnost snižuje.

Dávkování: viz. návod k použití pro dezinfekci vody v bazénech (na etiketě).

Aplikace: návod k použití pro dezinfekci vody v bazénech (na etiketě). 

Odstraňování látky a znečištěného obalu: Odstranit dle platných českých a místních předpisů. Obal po důkladném vyčištění lze recyklovat. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!

Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku. 

Skladování: Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření.

POUŽÍVEJTE BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU A PŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 – 7,2. Při vyšším pH se účinnost snižuje.